Disclaimer voor asv-vertalingen.com

Op deze pagina vindt u de disclaimer van asv-vertalingen.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door ASV Oost-Europa Vertalingen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASV Oost-Europa Vertalingen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ASV Oost-Europa Vertalingen.

Aansprakelijkheid

ASV Oost-Europa Vertalingen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. ASV Oost-Europa Vertalingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Opmerkingen?

Mocht u een onjuistheid hebben ontdekt op onze site of suggesties hebben tot verbetering mailt u deze dan naar info@asv-vertalingen.com.